Nieuws:

Eindejaarstips 2019 voor ondernemers met een BV

Met de Eindejaarstips 2019 willen wij u attenderen op de mogelijkheden om 2019 fiscaal goed af te sluiten, en 2020 goed voorbereid in te gaan. Met de eindejaarstips kunt u adequaat reageren op de wijzigingen in de fiscale wetgeving die de regering per 1 januari 2020 wil doorvoeren. Daarnaast gaan we in op de fiscale maatregelen, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III. Ook deze plannen zijn nog niet allemaal goedgekeurd.

Financiën gaat het excessief lenen bij de eigen BV stevig aanpakken. De DGA die een schuld heeft bij zijn BV van meer dan € 500.000 moet over dat meerdere direct met de fiscus afrekenen, in box 2 tegen het aanmerkelijk belang-tarief. Eigenwoningschulden worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Dat geldt niet alleen voor bestaande eigenwoningschulden, maar ook voor nieuwe gevallen. De toegestane limiet van de eigenwoningschuld plus € 500.000 geldt overigens voor de DGA én zijn partner gezamenlijk.

Veel directeuren-grootaandeelhouders lenen grote bedragen van hun eigen BV, met name om in privé te beleggen. De maatregel treft alle schulden van de DGA bij zijn BV, niet alleen de schuld in rekening-courant. In maart heeft Financiën het conceptwetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap ter internetconsultatie aangeboden en dat komt neer op het volgende:

 • Als de totale som van de schulden van een aanmerkelijk belang-aandeelhouder – een DGA – bij zijn BV meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen;
 • eigenwoningschulden bij de eigen vennootschap worden daarbij buiten beschouwing gelaten,
 • de maatregel treedt in werking op 1 januari 2022.

 

Als peildatum geldt dan 31 december 2021, waardoor het box 2-voordeel per 31 december 2022 als inkomen uit AB in de aangifte moet worden opgenomen. De datum van inwerkingtreding geeft aanmerkelijk-aandeelhouders tot 31 december 2022 de mogelijkheid om uw schuldenpositie terug te brengen tot ten hoogste € 500.000. Bovendien kunt u in de periode tot de inwerkingtreding rekening houden met de tariefsaanpassingen in box 2 vanaf 1 januari 2020.

U heeft nu nog de tijd om tegen de huidige 25% aanmerkelijkbelangheffing dividend bij uw BV op te nemen en daarmee uw schuld af te lossen (tot minder dan € 500.000). Of om de beleggingen aan de BV over te dragen en zo de schuld af te lossen. Per 1 januari 2020 gaat u 26,25% inkomstenbelasting betalen over uw AB-inkomen en per januari 2021 26,9%.

De aangekondigde belastingheffing vanwege excessieve schulden van de DGA aan zijn BV is – kennelijk – ook aan de orde als de DGA een lening van meer dan € 500.000 onder strikt zakelijke condities bij zijn BV heeft opgenomen.

Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit).

Bij een B.V. of N.V. bijvoorbeeld gaat het om:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

 

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht.

Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben.

Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar.

Waarom een UBO-register?

Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan:

 • witwassen;
 • corruptie;
 • belastingontduiking;
 • fraude;
 • financiering van terrorisme.

Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:

 • bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s;
 • overige rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden.

 

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?

De volgende groepen hebben geen registratieplicht:

 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen van eigenaren;
 • enkele historische rechtspersonen;
 • kerkgenootschappen.

 

Welke gegevens zijn openbaar?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:

 • voornaam en achternaam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • nationaliteit;
 • woonstaat;
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

Directeuren-grootaandeelhouders van startups kunnen sinds 2017 een lager gebruikelijk loon bij hun BV opnemen. Een DGA moet in beginsel een gebruikelijk loon aanhouden van ten minste € 45.000 (in 2019), maar het kabinet wil voor startups een uitzondering op deze regeling maken.

Innovatieve bedrijven in de opstartfase willen vaak maximaal investeren in de ontwikkeling van hun product(en), en de liquiditeiten niet aan salaris spenderen. De DGA van een innovatief bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht en voor de toepassing van de S&O- afdrachtvermindering als starter wordt aangemerkt, kan (sinds 2017) volstaan met een loon gelijk aan het wettelijke minimumloon. Deze regeling is tijdelijk, en vervalt weer per 1 januari 2022, tenzij uit de geplande evaluatie in 2021 blijkt dat de regeling wordt verlengd.

In de handreiking van de fiscus over de gebruikelijk-loonregeling is recentelijk opgenomen dat niet alleen de DGA van een startende innovatieve startup, maar iedere startende DGA van een lager loon mag uitgaan als het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kan worden betaald. Startende DGA’ s mogen dit maximaal drie jaar doen vanaf het moment dat de BV inhoudingsplichtig wordt. Let op: het loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon!

De eerste schijf in de vennootschapsbelasting is in 2019 € 200.000. Hierover is de besloten vennootschap een tarief van 19 % verschuldigd.

Per 1 januari 2020 gaat het tarief naar 17,5 %, en vervolgens per 1 januari 2021 naar 15 %.

In de tweede schijf vanaf € 200.000 gaat het tarief per 1 januari 2021 van 25 % naar 21,7 %.

De voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting bedraagt 6 jaar en de carry back blijft 1 jaar. Dit gaat gelden voor verliezen vanaf het boekjaar 2019. De beperking geldt ook voor verlies uit aanmerkelijk belang (box 2).

Om te voorkomen dat een verlies tot en met 2018, dat 9 jaar verrekenbaar is, eerder verrekend moet worden dan een verlies uit 2019, wordt de volgorde van verliesverrekening aangepast: een verlies uit 2019 en 2020 moet verrekend worden voor het verlies van 2017 of 2018.

Besloten vennootschappen mogen vanaf 2019 een gebouw in eigen gebruik niet verder afschrijven dan tot op 100% van de WOZ-waarde (bodemwaarde)..

Deze afschrijvingsbeperking bestaat al jaren voor beleggingspanden, Rutte III wil die ook invoeren voor panden in eigen gebruik. Er is nog niets bekend over overgangsrecht.

De voorgestelde afschrijvingsbeperking gaat niet gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting. De afschrijvingsbeperking is een grondslag verbredende maatregel die de verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting deels weer ongedaan maakt.

Rutte III wil het tarief in box 2 voor het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang gefaseerd verhogen, van 25% naar 26,25 % in 2020 en aansluitend naar 26,9 % in 2021. Deze tariefsverhoging wordt voorgesteld om het globale evenwicht qua belastingheffing tussen BV’s en ondernemingen in de inkomstenbelasting in stand te houden.

De DGA die een schuld heeft bij zijn B.V. van meer dan € 500.000 moet over het meerdere direct afrekeningen met de fiscus tegen het aanmerkelijk belang tarief. Eigen woningschulden vallen niet onder deze regeling. De maatregel treedt in werking vanaf 1 januari 2022. Het wetsvoorstel zal in het voorjaar van 2020 worden behandeld bij de Tweede kamer.

Rechtshandelingen tussen de BV en de DGA, waarbij de DGA optreedt namens zichzelf en namens de BV moeten ingevolge de wet schriftelijk worden vastgelegd. Deze vastlegging geschiedt door middel van contracten of notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Vastlegging van rechtshandelingen met de BV is zeker van belang bij transacties waarbij tegengestelde belangen tussen de BV en de DGA kunnen spelen. Denk hierbij aan de arbeidsverhouding, pensioenrechten, onderlinge geldlening en borgstellingen.

Indien vastlegging achterwege is gebleven, kan de rechtshandeling worden vernietigd. Vernietiging kan overigens alleen door of ten behoeve van de BV plaatsvinden, bijvoorbeeld door de curator in geval van faillissement.

De terugbetaling van aandelenkapitaal door een B.V. aan haar aandeelhouders kan in beginsel belastingvrij plaatsvinden. De terugbetaling is belastingvrij voor zover die niet meer bedraagt dan de fiscale verkrijgingsprijs op de aandelen. Bij een agioreserve zal deze eerst in aandelen moeten worden omgezet en vervolgens moeten de aandelen worden afstempelen. Dat zijn twee handelingen die door de notaris moeten worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen heben dan geven we u graag een nadere toelichting. Vul het contactformulier in of bel ons via 0229 54 14 54.

Tevens wensen wij u alvast hele prettige feestdagen toe! 

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!