Nieuws:

De voorstellen uit het belastingplan 2024: wat verandert er? 

De voorstellen uit het belastingplan 2024

Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. Wat stelt het kabinet voor op fiscaal gebied? Wij delen een overzicht van de voorgestelde fiscale veranderingen die vanaf 1 januari 2024 van kracht zullen zijn, tenzij anders vermeld. 

Belangrijkste Voorstellen uit het ‘Belastingplan 2024’ 

Afschrijvingsbeperking voor Gebouwen in Eigen Gebruik

De afschrijvingsbeperking in de inkomstenbelasting voor gebouwen in eigen gebruik zal worden aangepast van 50% van de WOZ-waarde naar de WOZ-waarde zelf. Dit brengt het in lijn met de regels voor de vennootschapsbelasting. 

Verlaging van de MKB-winstvrijstelling 

De mkb-winstvrijstelling wordt verlaagd van 14% naar 12,7%, wat invloed kan hebben op kleine en middelgrote bedrijven. 

Verplaatsing van Aandelen in VvE en Notarisrekeningen naar Box 3

Aandelen in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en geld op een derdenrekening bij een notaris worden verplaatst van ‘overige bezittingen’ naar ‘banktegoeden’ in box 3, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023. 

Defiscalisatie van Onderlinge Vorderingen en Schulden in Box 3

Onderlinge vorderingen en schulden in box 3, verwerkt in een gezamenlijke aangifte (partners en minderjarige kinderen), worden defiscaliseerd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023. 

Aanvullende voorstellen

Bovendien bevat het Belastingplan 2024 een reeks aanvullende voorstellen die het fiscale landschap verder vormgeven. Hieronder vind je een overzicht van deze belangrijke voorgestelde wijzigingen: 

Verhoging Schijfgrens Tweede Schijf in de Inkomstenbelasting

De schijfgrens voor de tweede schijf in de inkomstenbelasting, momenteel op 49,5%, wordt voorgesteld te stijgen van € 73.031 naar bijna € 75.624. 

Tariefsverhoging Box 3

Het tarief in box 3 wordt voorgesteld te verhogen van 32% naar 34%, wat gevolgen kan hebben voor de belasting die wordt geheven over vermogen. 

Geen Indexatie van het Heffingvrije Vermogen

Het heffingvrije vermogen van € 57.000 zal niet worden geïndexeerd, wat betekent dat dit bedrag ongewijzigd blijft. 

Herstel Duidelijkheid bij Fiscale Partners

Om verwarring te voorkomen, wordt voorgesteld om expliciet te vermelden dat het forfaitaire rendement moet worden berekend op basis van de gezamenlijke waarde van de bezittingen en schulden van fiscale partners. 

Uitstel tot 2027 van Invoering Nieuw Box-3-Stelsel

De invoering van een nieuw box-3-stelsel op basis van werkelijk rendement wordt uitgesteld tot 2027. 

Afschaffing Betalingskorting Voorlopige IB-Aanslag 

De betalingskorting voor voorlopige aanslagen in de inkomstenbelasting wordt afgeschaft. 

Co-Ouders en Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK)

Vanaf 2024 komen beide co-ouders in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) als het kind ten minste 156 dagen van het kalenderjaar in elk van beide huishoudens verblijft. Vanaf 2025 wordt de verplichte inschrijving van het kind in de Basisregistratie Personen vervangen door een materiële eis. 

Invoering Progressief Tarief Box 2

Een progressief tarief voor box 2 wordt geïntroduceerd, met een tarief van 24,5% voor box-2-inkomsten tot € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) en een tarief van 31% voor inkomsten daarboven. 

Samenvoeging van OV-Abonnementregelingen

De twee bestaande regelingen voor OV-abonnementen worden samengevoegd tot één gerichte vrijstelling, op voorwaarde dat de werknemer de OV-kaart (in welke mate dan ook) voor zakelijke reizen, inclusief woon-werkverkeer, gebruikt. 

Verhoging Onbelaste Reiskostenvergoeding 

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. 

Afschaffing Giftenaftrek voor de Vennootschapsbelasting

De giftenaftrek voor de vennootschapsbelasting wordt afgeschaft. 

Afschaffing van Kwalificatie van Niet-Zakelijke Giften aan een ANBI of SBBI

Niet-zakelijke giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) worden niet langer gekwalificeerd als verkapte winstuitdeling aan de aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder). 

Structurele Verlaging Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA wordt structureel verlaagd van 45,5% naar 40%, maar de eerder aangekondigde verlaging van het maximale investeringsbedrag wordt geannuleerd vanwege een structurele verhoging van het budget vanaf 2025. 

Reparatie Wet Excessief Lenen bij Emigratie en Aanpassing Verdeling Maximumbedrag

De Wet excessief lenen bij emigratie wordt gerepareerd, en de verdeling van het maximumbedrag van € 700.000 bij het einde van het fiscaal partnerschap wordt aangepast. 

Vaste Voet in de Bpm 

Vanaf 2025 wordt de vaste voet in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) verhoogd met € 200. 

Verhoging Accijnstarieven op Alcoholhoudende Producten

De accijnstarieven op alcoholhoudende producten worden verhoogd. 

Wil je meer weten over de voorstellen of heb je een specifieke vraag voor jouw situatie? Neem contact met ons op!

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!