Nieuws:

Coronasteunpakket 3.0 aangekondigd

De coronacrisis houdt aan, reden voor het kabinet om nieuwe coronasteunmaatregelen aan te kondigen. Het pakket 3.0 gaat gelden vanaf 1 oktober 2020 en loopt tot en met juni 2021.

In dit nieuwe steunpakket wordt een deel van de ‘oude’ materialen die geschikt zijn meegenomen. Zo wordt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) met 9 maanden verlengd. De steun zal echter stapsgewijs worden afgebouwd. Organisaties zullen zich moeten aanpassen aan de veranderde economie.

Belangrijkste punten NOW 3.0

Hoewel de NOW 3.0 nog niet officieel is gepubliceerd is, zijn de belangrijkste punten wel al duidelijk. Uit een Kamerbrief over de steun en herstelpakket komen de belangrijkste punten naar voren:

 • Vanaf 16 november 2020 opent het eerste aanvraagtijdvak. Hier kan de werkgever een aanvraag doen voor het tijdvak oktober-december 2020. Het tweede tijdvak duurt van januari tot maart 2021, en het derde tijdvak duurt van april tot juni 2021.
 • De werkgever kiest zelf per tijdvak of hij een aanvraag indient. De definitieve subsidievaststelling vindt plaats aan het einde van de regeling, in de zomer van 2021.
 • Het maximale percentages van de loonkosten die worden vergoed daalt in het eerste tijdvak naar 80%. Voorheen was dit nog 90%. Het verschil wordt door het kabinet geïnvesteerd in de omscholing van werk-naar-werk-trajecten. In het tweede tijdvak daalt het percentage naar 70% en in het laatste tijdvak naar 60%.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie moest er worden aangetoond dat er een minimale omzetdaling is van 20%. Dit percentage blijft hetzelfde in het eerste tijdvak. In het tweede en derde tijdvak moet er minimaal een omzetverlies kunnen worden aangetoond van 30%.
 • Werkgevers krijgen meer ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen. Voorheen mocht er weinig aangepast worden. Vanaf oktober is het mogelijk om de loonsom te laten dalen zonder dat dit leidt tot een subsidieverlaging. In het eerste tijdvak is dit 10%, in het tweede vak 15% en in het derde tijdvak 20%. De daling kan plaatsvinden via een natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillige loonoffer.
 • De sanctie bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode vervalt.
 • De eerste twee tijdvakken blijft het te vergoeden loon per werknemer maximaal tweemaal het maximumdagloon. In het derde tijdvak is dit eenmaal het maximumdagloon.
 • Andere belangrijke elementen veranderen niet, zoals de inspanningsplicht voor scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen. Ook de vaste 40% opslag voor werkgeverslasten blijft bestaan, evenals het voorschot van 80% van het subsidiebedrag.

Verlening van de TOZO

Ook de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) loopt door tot en met juni 2021. Bij deze regeling wordt een vermogenstoets gekoppeld. Dit houdt in dat ondernemers met een vermogen hoger dan €46.520 niet meer in aanmerking komen voor de TOZO. Een eigen woning of bedrijfspand valt niet onder het vermogen. Het inkomen van de partners wordt wel meegenomen. Na juni 2021 moeten zelfstandige een beroep doen op een bijstandsuitkering.

TVL voor aangewezen sectoren

Evenals de NOW 3.0 en de TOZO wordt ook de Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) tot juni 2021 verlengd. Deze regeling biedt ondernemers een compensatie van €90.000, voorheen was dit €50.000, per periode van drie maanden voor vaste lasten in aangewezen getroffen sectoren. Hierbij wordt er gekeken naar de SBI-code en een forfait aan vaste lasten, waarvan 50% wordt vergoed. Hiervoor geldt dat voor de eerste periode (oktober tot en met december 2020) er een minimale omzetdaling van 30% ten opzichte van diezelfde periode in 2019 moet zijn. Voor de tweede periode (januari t/m maart 2021) is dat een omzetdaling van 40% en voor de derde periode (april t/m juni 2021) geldt een omzetdaling van 45%.
Vanaf 1 januari 2021 zal het aantal sectoren dat in aanmerking komt voor de TVL worden afgebouwd.

Extra aangekondigde steunmaatregelen

Naast de bovenstaande maatregelen zijn door het kabinet nog de volgende plannen aangekondigd:

 • Ondernemers moeten in maximaal 24 maanden de achterstallige betalingen betalen als ze uitstel hebben gekregen van het betalen van de belastingen.
 • Tevens komen er nieuwe maatregelen die gericht zijn op het stimuleren van investeringen en economische groei.
 • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote ondernemingen voor voldoende liquiditeit blijven ook na 1 oktober 2020 bestaan.
 • Er komt extra geld uit voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing.
 • Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen nog € 482 miljoen extra uit.

Vond je dit bericht interessant? Deel het met anderen!